Η πλοήγηση – φυλλοµέτρηση του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου  (εφεξής η «Ιστοσελίδα») που είναι αναρτηµένη στο όνοµα χώρου (domain name) «npdd-filipposkavounidis.gr» καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες της, υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

 1. Η Ιστοσελίδα περιέχει δεδοµένα και υπηρεσίες που ανήκουν ή εποπτεύονται ή εξυπηρετούνται από το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται.
 2. Η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και η χρήση ειδικότερων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων ή και ειδικότερων ανά υπηρεσία όρων χρήσης, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στο παρόν κείµενο.
 3. Η πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα και η χρήση των προσφερόµενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο για νόµιµους σκοπούς και µε νόµιµο τρόπο και σύµφωνα µε τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της κάθε υπηρεσίας.
 4. Ο χρήστης της διαδικτυακής Ιστοσελίδας οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του µε αυτήν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισµικών και των συστηµάτων της, από κάθε απόπειρα µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε σύστηµα ή υποσύστηµα του λογισµικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης – εισόδου στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας χωρίς εξουσιοδοτηµένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.
 5. Κάθε χρήστης φέρει ατοµική προσωπική ευθύνη της διαφύλαξης των στοιχείων πρόσβασής του. Το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  ενδέχεται να επιβεβαιώνει τα στοιχεία της ταυτότητας των χρηστών (αυθεντικοποίηση), όπως κατά τη διαδικασία σύνδεσης στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (taxisnet), χωρίς να αποκλείονται και άλλα µέσα αυθεντικοποίησης για τη δηµιουργία ασφαλών δοµών, µε δεδοµένα που θα αντλούνται κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη – υποκειµένου από τρίτους φορείς, ή µε δεδοµένα υψηλής διαβάθµισης από προσωπικές έξυπνες συσκευές.
 6. Το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει στο µέγιστο δυνατό βαθµό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας του, χωρίς να µπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας της δοµής. Αλλαγές στο περιεχόµενο των αναρτηµένων πληροφοριών και δεδοµένων των βασικών ιστοσελίδων υποδοχής ή σε ειδικότερες υπηρεσίες του λογισµικού της Ιστοσελίδας, µπορούν να λαµβάνουν χώρα ανά πάσα στιγµή, χωρίς κάποια ενεργητική ενηµέρωση των χρηστών.
 7. Η αποδοχή των όρων χρήσης, των πολιτικών, των περιορισµών του συστήµατος και ειδικά οι συγκαταθέσεις για τη διαβίβαση ή οι αρνήσεις προς τούτο, όταν πρόκειται για δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά ή µη, µε την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), θα λαµβάνουν χώρα σε στάδιο µετά την τυχόν αυθεντικοποίηση του χρήστη. Συνεπώς δεν θα µπορούν καταρχήν να αµφισβητηθούν και ο χρήστης θα φέρει το βάρος απόδειξης της αστοχίας του συστήµατος ή της κατάστασης ανωτέρας βίας ή άλλο σπουδαίο λόγο που η διαδικασία δεν οδήγησε σε αυθεντικοποίηση του συγκεκριµένου χρήστη που έκανε χρήση της υπηρεσίας ή του νοµίµως από αυτό εξουσιοδοτηµένου τρίτου.
 8. Συνιστάται οι χρήστες να λαµβάνουν κάθε µέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστηµάτων, υλισµικού και λογισµικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδοµένα πρόσβασης και τα δεδοµένα χρήσης της Ιστοσελίδας, που αποθηκεύονται στα τοπικά µέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή µη. Τυχόν αστοχία των συστηµάτων των χρηστών ή διαρροή δεδοµένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισµικού στο λειτουργικό σύστηµα του χρήστη, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  για τη ζηµία που πιθανόν υποστεί ο χρήστης.
 9. Οι χρήστες οφείλουν να έχουν εγκατεστηµένο το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστηµα και λογισµικό περιήγησης, για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας των λογισµικών της Ιστοσελίδας. Τα λογισµικά της Ιστοσελίδας είναι δοµηµένα και σχεδιασµένα ώστε να αλληλεπιδρούν µε κάθε φυλλοµετρητή (browser) και λειτουργικό σύστηµα. Τεχνικοί περιορισµοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης διαλειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισµικό του κάθε χρήστη.
 10. Στην Ιστοσελίδα δύναται να αναρτώνται υπερσύνδεσµοι σε άλλους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Οι υπερσύνδεσµοι αυτοί παρέχονται µόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και όχι ως κατάλογος ιστοχώρων, των οποίων το περιεχόµενο έχει αναρτήσει, εγκρίνει ή υιοθετήσει µε οποιονδήποτε τρόπο το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» .
 11. Το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία (άµεση ή έµµεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής από τη χρήση ή την αδυναµία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, ανεξαρτήτως αιτίας όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή του τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το χρήστη.
 12. Ο χρήστης κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» , οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία που υποβάλλει, είτε για την τυχόν αυθεντικοποίησή του, είτε κατά την εισαγωγή ελεύθερων δεδοµένων ή σε επιλογές κλειστού τύπου (drop down menu) στο λογισµικό της Ιστοσελίδας (δηµιουργία εγγράφων κλπ).
 13. Σε περίπτωση που χρήστης προβεί σε κακόβουλη ενέργεια ή κακή χρήση των λογισµικών και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, κατά παράβαση των παρόντων όρων ή / και της κείµενης νοµοθεσίας, το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  δικαιούται, πέρα από τις ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του και τη διαβίβαση φακέλου στις αρµόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικηµάτων και τυχόν διοικητικών παραβάσεων, να λαµβάνει ως προσωρινό µέτρο προστασίας της Ιστοσελίδας την απενεργοποίηση της πρόσβασης στον χρήστη που επέδειξε την ανωτέρω µη σύννοµη συµπεριφορά. Άρση του περιορισµού αυτού ή αντιρρήσεις, θα εξετάζονται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
 14. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νοµοθεσία και τη νοµολογία, το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»   δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καµία ευθύνη έναντι των χρηστών και χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης διαδικασίας προηγούµενης ειδοποίησης των χρηστών προς τούτο.
 15. Οι παρόντες όροι χρήσης, θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές µε την τυχόν αυθεντικοποίηση του χρήστη και τη χρήση των υπηρεσιών που η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχει. Μερική ή µε επιφύλαξη αποδοχή τους, δεν χωρεί. Τυχόν άρνηση αποδοχής όρων χρήσης συνεπάγεται την υποχρέωση των χρηστών να παύσουν κάθε χρήση της Ιστοσελίδας (φυλλοµέτρηση – πλοήγηση – είσοδος για χρήση υπηρεσιών).
 16. Το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης εν µέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Κάθε νέο κωδικοποιηµένο και τροποποιηµένο κείµενο θα ισχύει αµέσως µε την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσµίας ή ειδικής διαδικασίας.
 17. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει µόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συµπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.
 18. Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την εφαρµογή των όρων και της χρήσης της Ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρµόδια θα είναι τα αρµόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο